Name:
Phone:
E-mail:
Address:
Navigation: A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-X  Y-Å  Ä-Ö  |  Show all

225 €

AS10 1231   | Clonality: Polyclonal  |  Host:Chicken   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

225 €

AS10 1028  | Clonality: Polyclonal  |  Host: Chicken  |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

169 €

AS10 1218   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Donkey   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

143 €

AS10 1132   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

159 €

AS10 1108  | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

225 €

AS10 1022  | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat  |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

225 €

AS10 1215   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

186 €
AS10 1520 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Rat IgG (H&L)
199 €
AS10 1527 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Rat IgG (H&L)