Name:
Phone:
E-mail:
Address:
Navigation: A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-X  Y-Å  Ä-Ö  |  Show all

220 €

AS10 1224   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Chicken   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

220 €

AS10 1107   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Chicken   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

170 €

AS10 947 |Clonality: Polyclonal  | Host: Donkey | Reactivity: Rat IgG (H&L)

220 €

AS10 1115 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Donkey  |  Reactivity: Rat IgG (H&L) except Rat Ig1

363 €
AS18 4246 | Clonality: Polyclonal | Host: Goat | Reactivity: Rat IgA (Fc specific)
233 €

AS10 1145   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

145 €

AS10 1187   | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

20 €

AS10 1094 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat  |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

180 €

AS10 1094 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat  |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

195 €

AS09 618 | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat  | Reactivity: Rat IgG (H&L)

20 €

AS10 1187-trial  | Clonality: Polyclonal  |  Host: Goat   |  Reactivity: Rat IgG (H&L)

195 €
AS10 1524 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Rat IgG (H&L)
182 €
AS10 1531 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Rat IgG (H&L)